แนวทางการพัฒนานักศึกษานิติศาสตร์ในอีก ๔ ปีข้างหน้า

Video Tour

นักศึกษานิติศาสตร์ต้องได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง บุคลากรด้านกฎหมายจะมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้วย ดังนั้น เราจะจัดให้นักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีกับคณาจารย์ในห้องเรียน และฝึกทำงานกับหน่วยงานทางกฎหมายโดยตรง โดยเราจะจัดให้นักศึกษาจะได้ฝึกงานตั้งแต่ปี ๑ เลย ไม่ต้องรอถึงปี ๔

อ่านต่อ

ข่าวล่าสุด

SRU Rajabhat Camping 2020

คณะนิติจะมีการเปิดบ้านอีกทีประมาณเดือนไหนคะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์โครงการ SRU Rajabhat Camping 2020 โอกาสสำหรับน้อง ม.6 ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ค่าย 3 วัน 2 คืน เปิดรับสมัคร 5 คณะ - คณะวิทยาการจัดการ - คณะนิติศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ฟังรายละเอียดได้ผ่าน SRU On Road Show 2020 การแนะแนวการศึกษาทั่วภาคใต้

อ่านรายละเอียดเพิ่ม.......
จบนิติศาสตร์สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง?

ตอบ ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ตำรวจ อาจารย์ นิติกร นายทหารพระธรรมนูญ นักกฎหมายในภาครัฐและเอกชน ที่ปรึกษากฎหมาย เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานคดีปกครอง เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น อาชีพอิสระอื่นๆ

อ่านรายเอียด...
ติดต่อคณะนิติศาสตร์ ได้อย่างไร

ท่านสามารถเดินทางทางมาติดต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ที่ 272 หมู่ 9 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 ท่านสามารถโทรศัพย์มาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 077- 913378

อ่านต่อรายละเอียด...
law

ปรัชญา คณะนิติศาสตร์

“แหล่งเรียนรู้ คู่นิติธรรม ผดุงความเป็นธรรมสู่สังคม ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เข้าใจและรู้จักการประยุกต์ใช้กฎหมายให้เข้ากับปัญหาและสภาพแวดล้อมในเขตฝั่งทะเลภาคใต้ มีความรู้ทางกฎหมายกว้างขวางสามารถนำไปศึกษาต่อยอดในวิชาชั้นสูงเฉพาะได้”