สรุปรายชื่อนักวิจัยคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย (ทุนภายใน)
สรุปรายชื่อทุน ปี 64-65

หมวดเงินรายได้ (เงินกองทุนวิจัย) ประจำปีงบประมาณ 2563
ทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัย จำนวน 321,580 บาท  
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ หมายเหตุ
 
1 ปัญหาการรับฟังคำรับสารภาพของผู้ถูกซักถามตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง น.ส.ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ 39,500 เงินรายได้
2 การพัฒนาตลาดซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นหลักประกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ น.ส.ธัญญาภัส  ทองมุสิทธิ์ 36,000 เงินรายได้
3 มาตรการทางกฎหมายในกรจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพงศกร  ถิ่นเขาต่อ 34,000 เงินรายได้
4 ปัญหาการใช้ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนในกรณีไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา น.ส.พรอุมา วงศ์เจริญ 39,500 เงินรายได้
5 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องสินไหมทดแทน  จากผู้กระทำละเมิดพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา ผศ.ดร.ภูภณัช รัตนชัย                ผศ.จุไรพร ชีพประสพ 60,000 เงินรายได้
6 ปัญหาความรับผิดทางอาญาที่มีผลจาการใช้ดุลยพินิจของ     เจ้าหน้าที่รัฐในการออกบัตรประจำตัวประชาชนและการเพิ่ม  ชื่อในทะเบียนราษฎร นายทศพร จินดาวรรณ            ผศ.สมชาย บุญคงมาก 53,880 เงินรายได้
7 ปัญหาการรับฟังหลักฐานในคดีอาญาที่จำเลยให้การรับสารภาพซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษจำคุกขั้นต่ำไม่ถึง 5 ปี ผศ.ศุภัทรชญา วีระกูล               ผศ.นิรมล ยินดี 58,700 เงินรายได้

สรุปรายชื่อนักวิจัยคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย (ทุนภายนอก)

จาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2563  จำนวนเงิน 2,027,000 บาท
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน
 
1 มาตราการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม        อย่างยั่งยืน ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ 1,527,000 งบแผ่นดิน วช.
2 การศึกษาขอบเขตของงานนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย และจำนวนผู้ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์แยกรายสาขา ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ 500,000        สถาบัน     นิติวิทยาศาสตร์