ปรัชญา

“แหล่งเรียนรู้ คู่นิติธรรม ผดุงความเป็นธรรมสู่สังคม ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เข้าใจและรู้จักการประยุกต์ใช้กฎหมายให้เข้ากับปัญหาและสภาพแวดล้อมในเขตฝั่งทะเลภาคใต้ มีความรู้ทางกฎหมายกว้างขวางสามารถนำไปศึกษาต่อยอดในวิชาชั้นสูงเฉพาะได้”

วิสัยทัศน์

ศูนย์การศึกษากฎหมายแห่งภูมิภาค เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ

1. ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง รวมถึงการผลิตนักกฎหมายและส่งเสริมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสู่มาตรฐานอาเซียน
2. มุ่งเน้นการทำวิจัยทางกฎหมาย เพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเชิงบูรณาการในท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมายสู่ท้องถิ่นและสังคม เพื่อให้สังคมมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) เข้าใจสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย สามารถพึ่งตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. ใช้ความรู้และทักษะทางกฎหมาย สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่น และประเทศชาติ
5.สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศมีระบบคิดที่ดีมีจิตวิญญาณในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างศักยภาพสู่ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการทางด้านกฎหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน