วิสัยทัศน์ :

          “สถาบันที่ผลิตนักนิติศาสตร์ให้มีอัตลักษณ์เป็นคนดีเพื่อสังคม และทักษะเป็นวิศวกรสังคมสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

อัตลักษณ์ :

“นักนิติศาสตร์ที่มีทักษะเป็นวิศวกรสังคม”

เอกลักษณ์ :

“บัณฑิตมีคุณลักษณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

          พันธกิจ

 • ผลิตบัณฑิตนักนิติศาสตร์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นคนดีเพื่อสังคม มีทักษะเป็นนักกฎหมายวิศกรสังคมที่มีทักษะในการวิเคราะห์ สื่อสาร ทำงานเป็นทีมสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้ เป็นนักกฎหมายภาคปฏิบัติ รู้จริง ทำงานเป็น
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีงานวิจัยทางกฎหมายที่สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • บริการวิชาการที่สอดคล้องความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และนำมาใช้ประโยชน์กับการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตร สร้างเครือข่าย ตลอดจนขอตำแหน่งทางวิชาการต่อไป
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย ตลอดจนหลักคำสอนท่านพุทธทาสภิกขุในมิติด้านกฎหมาย
 • บริหารจัดการบุคคลและทรัพย์กรการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

 นโยบายคณะนิติศาสตร์

          นโยบายที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

(1) น้อมนำศาสตร์พระราชาและโครงการพระราชดำริ บูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์ประเทศสู่อนาคตสามารถนำองค์ความรู้พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและแก้ปัญหาสังคมได้

(2) สร้างและพัฒนาสร้างเครือข่ายทางวิชาการและชุมชนพื้นที่โดยนำองค์ความรู้กฎหมายเป็นเครื่องมือ ต่อยอดโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

(3) ปลูกฝั่งค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และการมีส่วนรวมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย ตลอดจนหลักคำสอนท่านพุทธทาสภิกขุในมิติด้านกฎหมายเพื่อเผยแพร่และภูมิใจในระดับชาติและนานาชาติ

(4) สร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษา การวิจัย ในประเด็นกฎหมาย 6 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนากฎหมายเกษตรและอาหารแปรรูป การพัฒนากฎหมายการท่องเที่ยว การพัฒนากฎหมายการศึกษา การพัฒนากฎหมายธุรกิจและโลจิสติกส์ และการพัฒนากฎหมายดิจิทัลเพื่อสังคม

นโยบายที่ 2 พัฒนาครูกฎหมาย

(1) พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษให้เป็นครูกฎหมายมืออาชีพและมีจิตวิญาณความเป็นครู เป็นต้นแบบให้นักศึกษาภูมิใจและเดินรอยตาม

(2) พัฒนาศักยภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายการศึกษา ตลอดจนให้มีการถ่ายถอดองค์ความรู้สู่ภายนอก

นโยบายที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

(1) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักกฎหมายภาคปฏิบัติที่รู้จริงและปฏิบัติได้ มีทักษะวิศกรสังคม สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะดิจิทัล และทักษะการใช้ชีวิตให้เป็นคนดีเพื่อสังคม 

(2) พัฒนาผู้สอนให้มีคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน

(3) พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรสะสมหน่วยกิต ที่มีเป้าหมายให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง Upskill และ Reskill พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทุกช่วงวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย หลักสูตรกฎหมายเกษตรและอาหารแปรรูป หลักสูตรกฎหมายการท่องเที่ยว หลักสูตรกฎหมายการศึกษา หลักสูตรกฎหมายธุรกิจและโลจิสติกส์ และหลักสูตรกฎหมายดิจิทัลเพื่อสังคม ตลอดจนพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่/ออนไลน์/SRU MOOOCs

(4) พัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตราฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานวิชาชีพเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความ และกรอบมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

นโยบายที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

(1) แก้ปัญหาอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาให้ลดลงเป็นรูปธรรม มุ่งสู่เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10 และสร้างช่องทางการเพิ่มรายได้ สร้างความสามารถในการระดมทุน จัดการทรัพยากรทางการบริหารให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

(2) พัฒนาคณะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มบทบาทการเป็นคณะเพื่อท้องถิ่นเป็นที่พึ่งทางวิชาการชุมชนท้องถิ่น ให้ความสำคัญการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น

(3) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่ง พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคคลและทรัพย์กรการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมภูมิใจ

(4) สร้างนวัตกรรมองค์กรให้มีความรักความสามัคคีและความสมานฉันท์ในองค์กร โดยสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของบุคลากร นักศึกษา และสาธารณชนที่มีต่อคณะโดยยึดหลัก LAW SRU

 

 แนวทางพัฒนาคณะนิติศาสตร์ใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2564 –2568)

      เป้าหมาย “คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

      วัตถุประสงค์ของแผน

 • เพื่อผลิตบัณฑิตนักนิติศาสตร์ให้เป็นนักกฎหมายภาคปฏิบัติ รู้จริง ทำงานเป็น มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนดีเพื่อสังคม มีทักษะเป็นนักกฎหมายวิศกรสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • เพื่อให้มีงานวิจัยทางกฎหมายที่สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • เพื่อให้มีการบริการวิชาการที่สอดคล้องความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และนำมาใช้ประโยชน์กับการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตร สร้างเครือข่าย
 • เพื่อให้มีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย ตลอดจนหลักคำสอนท่านพุทธทาสภิกขุในมิติด้านกฎหมาย
 • เพื่อให้มีการบริหารจัดการบุคคลและทรัพย์กรการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

      ตัวชี้วัดผลสำเร็จของวัตถุประสงค์ตามแผน

 • เป็นสถาบันที่ผลิตนักนิติศาสตร์ให้มีอัตลักษณ์เป็นคนดีเพื่อสังคม
 • นักศึกษาทักษะเป็นวิศวกรสังคม
 • สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง