วิสัยทัศน์       ศูนย์การศึกษากฎหมายแห่งภูมิภาค  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ

 1.  ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง รวมถึงการผลิตนักกฎหมายและส่งเสริมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
 2. มุ่งเน้นการทำวิจัยทางกฎหมาย เพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเชิงบูรณาการในท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
 3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมายสู่ท้องถิ่นและสังคม เพื่อให้สังคมมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดสังคมฐานความรู้ เข้าใจสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย สามารถพึ่งตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 4. ใช้ความรู้และทักษะทางกฎหมาย สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ

อัตลักษณ์        บ่มเพาะวิชาการ สร้างประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อสร้างทักษะความเป็นนักกฎหมายภาคปฏิบัติ

เป้าหมาย

คณะนิติศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตทางกฎหมาย ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ

 1.  บัณฑิตของคณะ: เป็นบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ มีคุณธรรม คิดเป็นทำเป็น เป็นผู้มีจิตสาธารณะมีสุขภาวะดี มีความเป็นพลเมืองดี มีบทบาทและภาวะผู้นำในทุกภาคส่วนของประเทศ
 2. ผลงานวิจัย: มีผลงานวิจัยทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์นำพาซึ่งการพัฒนาสร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบายของประเทศ ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
 3. การบริการวิชาการแก่สังคม: เป็นแหล่งบริการวิชาการทางกฎหมาย ฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพ สังคมได้รับการบริการทางวิชาการ
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม: สร้างองค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการร่วมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและระดับนานาชาติ
 5. การบริหารจัดการ: การบริหารจัดการคณะนิติศาสตร์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์

ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

 1. เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านนิติศาสตร์ ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านกฎหมายแขนงต่างๆ และสามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ
 2.  เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกและรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาสังคม โดยการช่วยป้องกัน พิทักษ์ รักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม นอกจากนี้ให้มีความรับผิดชอบในวิชาชีพนักกฎหมาย
 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางกฎหมาย ตลอดจนฝึกฝนให้สามารถใช้วิชากฎหมายรวมทั้งสามารถนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์พัฒนาวิชาชีพของตนเอง พัฒนาสังคมและช่วยเหลือสังคมส่วนรวม