คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
๑.๑) สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือ ต่างประเทศ ที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๑.๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือมีประสบการณ์การทํางานในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
๑.๓) มีคุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการ จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร
๒. ระยะเวลาการศึกษา และอัตราค่าเล่าเรียน ระยะเวลาการศึกษา ๔ – ๕ ภาคเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน/ภาคการศึกษา

หน่วยบริการฐานพื้นที่ สุราษฎร์ธานี  ๒๓,๐๐๐ บาท

สถานที่รับใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร

๑. สมัครด้วยตนเอง ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทร. ๐๗๗ – ๙๑๓๓๘๑ และ ๐๘๑ – ๗๘๗๑๑๔๔ หรือ๐๘๑ – ๗๘๗๒๐๒๐

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

๑. ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกําหนด
๒. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ จํานวน ๑ ชุด
๔. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ชุด
๕. กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้นําสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแนบด้วย จํานวน ๑ ชุด
๖. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวน ๑ ชุด
๗. สําเนาปริญญาบัตร จํานวน ๑ ชุด
๘. หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน (กรณีมีประสบการณ์การทํางาน) จํานวน ๑ ชุด
(สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง)

ข่าวรับสมัครเรียนปริญญาโท