โครงสร้างบริหารคณะ

คณบดีคณะนิติศาสตร์

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายแผนและบริหารงานบุคคล    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

หัวหน้าฝ่ายหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

หัวหน้าฝ่ายวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

หัวหน้าฝ่ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและตำแหน่งทางวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์