คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีบุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย

นางสาวเพ็ญวดี ภักดีคำ - หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์
นางมยุเรศ แขสมบุญ - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสุชาติ ด้วงทองกุล - นักวิชาการศึกษา
นายเทพพร ฉิมพิมล - นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางนงคราญ จิวจีรชยา - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางนราวดี ถาวรานุรักษ์ - นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.พนอมพรรณ ทัดทอง - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ว่าที่ร.ต.หญิงเจนจิรา แซ่เตี่ยว - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวรุ่งฤทัย เต็มไป - หัวหน้าสำนักงานกองบรรณาธิการ