บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวเพ็ญวดี ภักดีคำ(พี่เพ็ญ)

นางสาวเพ็ญวดี ภักดีคำ(พี่เพ็ญ)
หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์

ประจำชั้น 1 ห้องหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

นางมยุเรศ แขสมบุญ(พี่หนึ่ง

นางมยุเรศ แขสมบุญ(พี่หนึ่ง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประจำชั้น 1 ห้องสำนักงานคณะนิติศาสตร์

นางนงคราญ จิวจีรชยา

นางนงคราญ จิวจีรชยา(พี่จูน)
นักวิชาการศึกษา

ประจำชั้น 1 ห้องสำนักงานคณะนิติศาสตร์

นายสุชาติ ด้วงทองกุล(พี่ชาติ)

นายสุชาติ ด้วงทองกุล(พี่ชาติ)
นักวิชาการศึกษา

ประจำชั้น 1 ห้องสำนักงานคณะนิติศาสตร์

นางนราวดี ถาวรานุรักษ์

นางนราวดี ถาวรานุรักษ์(พี่โบว์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประจำชั้น 1 ห้องสำนักคณะนิติศาสตร์

นายเทพพร ฉิมพิมล

นายเทพพร ฉิมพิมล(พี่พี)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประจำชั้น 1 ห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.พนอมพรรณ ทัดทอง(พี่อาย)

น.ส.พนอมพรรณ ทัดทอง(พี่อาย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประจำชั้น 1 ห้องสำนักงานคณะนิติศาสตร์

นางสาวรุ่งฤทัย เต็มไป

นางสาวรุ่งฤทัย เต็มไป(พี่สะแตมป์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประจำชั้น 1 ห้องสำนักงานคณะนิติศาสตร์

นายอภิรักษ์ จันทร์ส่งแก้ว

นายอภิรักษ์ จันทร์ส่งแก้ว(พี่อู๊ด)
นักจัดการยานพาหนะ