วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๔. เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

โครงสร้างหลักสูตรการอบรม

การอบรมประกอบด้วย
๑. การปฐมนิเทศ ๓ ชั่วโมง
๒. ภาคบรรยายแบ่งเป็น ๕ หมวด (รวมเป็น ๒๗๙ ชั่วโมง)
๓. ภาคปฏิบัติและการดูงาน รวม ๓๓ ชั่วโมง
๔. สำหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทักษะก่อนเริ่มการอบรมตามหลักสูตรจำนวน ๓๐ ชั่วโมง รวมเป็น ๓๔๒ ชั่วโมง
รวมระยะเวลาการอบรม
๑. จำนวน ๓๑๒ ชั่วโมง สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต
๒. จำนวน ๓๔๒ ชั่วโมง สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาอื่น ๆ

ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

1 ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
2 เข็มวิทยฐานะ .

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
๑.๑) สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือ ต่างประเทศ ที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๑.๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือมีประสบการณ์การทํางานในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
๑.๓) มีคุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการ จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร
๒. ระยะเวลาการศึกษา และอัตราค่าเล่าเรียน ระยะเวลาการศึกษา ๔ – ๕ ภาคเรียน

เอกสารหลักฐานการสมัคร

๑. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

๒. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้วจำนวน ๓ รูป (รวมที่ติดบนใบสมัคร)

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้จำนวน ๑ ฉบับ

๔. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นใบเปลี่ยนชื่อกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในเอกสารไม่ตรงกัน

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียมการสมัครและการสอบคัดเลือก ๒๐๐ บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตร (รวมค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และเอกสารประกอบ การอบรม)
       2.1 ข้าราชการ ทนายความ เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลทั่วไป จำนวน 60,000 บาท
       2.2 อาจารย์พิเศษและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 45,000 บาท
      2.3 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 35,000 บาท
           2.3.1 สำหรับผู้ที่ไม่มีคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 4,500 บาท

สถานที่รับใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร

1.สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๒ หมู่ ๙ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรณี ท่านยังไม่สะดวกเดินทางมาสมัครที่คณะนิติศาสตร์ ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร+ใบหลักฐานการชำระเงิน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและโอนเงินสมัคร 200 บาท มาที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเล
    เลขที่บัญชี 678-5-27738-8 
ชื่อบัญชี นางนราวดี ถาวรานุรักษ์และน.ส.เจนจิรา  แช่เตี่ยว(หลักสูตรกฎหมายปกครอง)
แล้ว fax มายังหมายเลย 077- 913379 หรือ E-mail : kwan.sru@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 077- 913378

วิทยากร

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขากฎหมายปกครอง กฎหมายมหาชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากศาลปกครอง สถาบันการศึกษา และอื่นๆ

ข่าวรับสมัครเรียน