คณะนิติศาสตร์จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในระดับคณะตามมติประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 เห็นชอบจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้การควบคุมและรับรองขององค์กรวิชาชีพทางกฎหมาย คือ เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะมีพันธกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ การให้บริการวิชาการด้านกฎหมาย การวิจัยทางกฎหมาย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีความมุ่งมั่นให้เป็นสถาบันการศึกษาทางกฎหมายในเขตภูมิภาคทางใต้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางวิชาการด้านกฎหมาย และให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย