ประวัติความเป็นมา

       คณะนิติศาสตร์จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในระดับคณะตามมติประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 เห็นชอบจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้การควบคุมและรับรองขององค์กรวิชาชีพทางกฎหมาย คือ เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาทนายความในพระบรม-ราชูปถัมภ์

ปี 2545   – สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันราชภัฏ ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544) (4 กุมภาพันธ์ 2545)

ปี 2547   – มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดตั้งสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ และภาค กศ.บท. (โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น)

ปี 2550   – มอบปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ แก่ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล อดีตเลขาธิการประธานศาลฎีกา และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ปี 2551   – สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (18 เมษายน 2551)

              – คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภามีมติ “ให้รับเทียบมาตรฐานการศึกษาของผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ       สุราษฎร์ธานี เทียบให้ไม่ต่ำกว่าผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยรามคำแหง (15 พฤษภาคม 2551)

              – มอบปริญญาตรีนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ แก่นายชาญชัย ลิขิต-   จิตถะ องคมนตรี    

ปี 2552   – บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ สำนักงานกิจการยุติธรรม (27 มกราคม 2552)

              – สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (27 มีนาคม 2552)

              – บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (5 พฤศจิกายน 2552)

              – เปิดสอนนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law)

ปี 2554   – ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา พระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ปี 2555   – ปรับปรุงหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)

              – ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม และมหาวิทยาลัย    ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (21 ธันวาคม 2555)

ปี 2556   – สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีคำสั่งแต่งตั้ง อาจารย์จิตรดารมย์  รัตนวุฒิ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ (1 มีนาคม 2556)

              – ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์-ธานี กับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8  (1 กรกฎาคม 2556)

ปี 2558   – บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ระหว่าง สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (17 กุมภาพันธ์ 2558)

ปี 2559   – มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จำนวน 2 คน

              – มอบรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2559 ให้แก่ คุณพรชัย ชูชาติ ศิษย์เก่าภาค กศ.บท. รุ่น 1 นายช่างรังวัดอาวุโส หัวหน้าฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร

ปี 2560   – สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีคำสั่งแต่งตั้ง อาจารย์นนทชัย โมรา ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์

              – มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จำนวน 7 คน

              – จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ ณ อาคารคณะนิติศาสตร์ (ชั้น 2)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (7 สิงหาคม 2560)

              – จัดตั้งฝ่ายวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น เป็นหน่วยงานภายใน และตีพิมพ์เผยแพร่วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ฉบับปฐมฤกษ์ (มกราคม – มิถุนายน 2560)

              – ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2560

ปี 2561   – บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (24 กุมภาพันธ์ 2561)

              – มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จำนวน 1 คน

              – เปิดศูนย์การศึกษาเนติบัณฑิตยสภา ถ่ายทอดสดการบรรยายกฎหมาย ภาค 1 สมัย 71

              – บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ          สุราษฎร์ธานี และ Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา (12 มิถุนายน 2561)

ปี 2562   – บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ สำนักงานศาลปกครอง (8 กุมภาพันธ์ 2562)

              – มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรเงินรายได้ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” จำนวน 1 คน และ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จำนวน 2 คน

              – เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.) รุ่นที่ 1

              – เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร กฎหมายเฉพาะด้าน

ปี 2563   – มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จำนวน 10 คน

              – เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 1

              – วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2 (เหรียญเงิน)

              – ปรับปรุงหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ปี 2564   – สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์

             – บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564

           –  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม” ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวม 15 แห่ง

          –  หลักสูตรฝึกอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ก.ศป. รับรอง) รุ่นที่ 2

          – หลักสูตรฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 18-19 และ 22-24 พฤศจิกายน 2564

ปี 2565 – บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565

        คณะนิติศาสตร์มีพันธกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ การให้บริการวิชาการด้านกฎหมาย การวิจัยทางกฎหมายรวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีความมุ่งมั่นให้เป็นสถาบันการศึกษาทางกฎหมายในเขตภูมิภาคใต้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางวิชาการด้านกฎหมาย และให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย