คณะนิติศาสตร์จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีได้การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพ คือ เนติบัณฑิตยสภารับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 และสภาทนายความรับรองเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 ดังนั้น บัณฑิตที่จบการศึกษาทุกคนสามารถศึกษาต่อเนติบัณฑิตยสภา และสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

กพ รับรอง
จัดตั้งคณะ
เนติบัณฑิตรับรอง
สภาทนายความรับรอง

รายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
ชื่อคณะ/สถาบันอุดมศึกษา : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ :Bachelor of Laws Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม (ไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : น.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :Bachelor of Laws
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :LL.B.
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง 2560
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
อนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : 28 มีนาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร : 4 ธันวาคม 2560
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีณฐภัทร ถิรารางค์กูล
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร ไชยพงษ์

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.ผู้พิพากษา
2.อัยการ
3.ทนายความ
4.ตำรวจ
5.อาจารย์
6.นิติกร
7.นายทหารพระธรรมนูญ
8.นักกฎหมายในภาครัฐและเอกชน
9.ที่ปรึกษากฎหมาย
10.เจ้าพนักงานบังคับคดี
11.เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
12.เจ้าพนักงานคดีปกครอง
13.เจ้าพนักงานปกครอง
14.เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
15.อาชีพอิสระอื่นๆ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3. มีความประพฤติดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

อัตราค่าเล่าเรียน/ภาคการศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
นิติศาสตร์ 1,150 8,900 71,200
สมัครเรียน

 

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท)

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3. มีความประพฤติดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

รุ่นที 9

 

โครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่มิใช่สาขา นิติศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรองรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
3. มีความประพฤติดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
4. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานทั้งภาครัฐหรือเอกชน

14

เปิดรับแจ้งความประสงค์เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่

ให้แก่ผู้ที่สนใจจะสมัครเรียนปริญญาตรีใบที่ 2 (นิติศาสตรบัณฑิต) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(น.บ) โครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 14
เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์ แบบ Block course จำนวน 7 ภาคเรียน (ค่าธรรมเนียมในการศึกษาระบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 16,000 บาท)

สนใจแจ้งความประสงค์
https://forms.gle/2zupr4cmz8GBZ9Vm9

แจ้งความประสงค์

ข่าวหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต