อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล

ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ประจำ ชั้น 1 ห้องคณบดี

อภิชาติ โกศล

อาจารย์อภิชาติ โกศล
รองคณบดีฝ่ายวางแผนงบประมาณและประกันคุณภาพฯ

ประจำชั้น 2 ห้องรองคณบดีฝ่ายวางแผนงบประมาณ

ศุภัทรชญา วีระกูล

ผศ.ศุภัทรชญา วีระกูล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ประจำชั้น 2 ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ฐาณิตา อินทร์ดำ

อาจารย์ฐาณิตา อินทร์ดำ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

ประจำชั้น 1 ห้องรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์

รศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมและสิทธิมนุษยชน

ประจำชั้น 2 ห้องจันผา

จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ

รศ.ดร.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกทักษะนักกฎหมายภาคปฎิบัติ

ประจำชั้น 1 ห้องศูนย์ฝึกทักษะนักกฎหมายภาคปฎิบัติ

พิชยา มณีนาวา

ผศ.พิชยา มณีนาวา
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมศุนย์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย

ประจำชั้น 2 ห้องจันผา

อาจารย์อภิศักดิ์ พุฒทอง

อาจารย์อภิศักดิ์ พุฒทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

ประจำชั้น 3 ห้องสายน้ำผึ้ง

อาจารย์สุนิสา หาบสา

อาจารย์สุนิสา หาบสา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ประจำชั้น 3 ห้องดาวเรือง

ผศ.สมชาย บุญคงมาก

ผศ.สมชาย บุญคงมาก
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ประจำชั้น 2 ห้องจันผา

ผศ.พงศกร ถิ่นเขาต่อ

ผศ.พงศกร ถิ่นเขาต่อ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ประจำชั้น 3 ห้องสายน้ำผึ้ง

สิทธิกร ศักดิ์แสง

รศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ประจำชั้น 2 ห้องสร้อยระย้า

ว่าที่ร้อยตรี ผศ.ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล

ว่าที่ร้อยตรี ผศ.ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ประจำชั้น 3 ห้องสายน้ำผึ้ง

ผศ.ภูภณัช รัตนชัย

ผศ.ดร.ภูภณัช รัตนชัย
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ประจำชั้น 3 ห้องวารสาร

นนทชัย โมรา

ผศ.นนทชัย โมรา
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ประจำชั้น 2 ห้องสร้อยระย้า

รพี พิกุลงาม

ผศ.รพี พิกุลงาม
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ประจำชั้น 3 ห้องสายน้ำผึ้ง

ผศ.พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม

ผศ.พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ประจำชั้น 3 ห้องดาวเรือง

ผศ.นิรมล ยินดี

ผศ.นิรมล ยินดี
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ประจำชั้น 3 ห้องดาวเรือง

อาจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์

ผศ.ดร.ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์
อาจารย์ประจำ

ประจำชั้น

ผศ.กิตติพิชญ์ โสภา

ผศ.กิตติพิชญ์ โสภา
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ประจำชั้น 2 ห้องสร้อยระย้า

ผศ.ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์

ผศ.ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ประจำชั้น 3 ห้องวารสาร

ผศ.ศิวัชทีปต์ จิรหิรัญธนากร

ผศ.ศิวัชทีปต์ จิรหิรัญธนากร
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ประจำชั้น 3 ห้องหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.วราภรณ์ ปิ่นแก้ว

ผศ.ธันธกานต์ ปิ่นแก้ว
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ประจำชั้น 2 ห้องวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

อาจารย์ขวัญทยา บุญเชิด

ผศ.ขวัญทยา บุญเชิด
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ประจำชั้น 2 ห้องสร้อยระย้า

ผศ.สุชาดา ศรีใหม่

ผศ.สุชาดา ศรีใหม่
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ประจำชั้น 2 ห้องจันผา

ผศ.จุไรพร ชีพประสบ

ผศ.จุไรพร ชีพประสบ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ประจำชั้น 3 ห้องดาวเรือง

อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ

อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ประจำชั้น 2 ห้องจันผา

อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ

อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ประจำชั้น 2 ห้องวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ผศ.รัชนี สุขสวัสดิ์

อาจารย์รัชนี สุขสวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ประจำชั้น 2 ห้องดาวเรือง

ดร.นพดล ทัดระเบียบ

ดร.นพดล ทัดระเบียบ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ประจำชั้น 3 ห้องหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์อชิรญาณ์ กลัดสวัสดิ์

อาจารย์อชิรญาณ์ กลัดสวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ประจำชั้น 3 ห้องดาวเรือง

อาจารย์พรอุมา วงศ์เจริญ

อาจารย์พรอุมา วงศ์เจริญ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ประจำชั้น 3 ห้องวารสาร