อาจารย์ประจำ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีมีอาจารย์ประจำ ดังนี้

บุคลากรนิติศาสตร์(เดิม)