อาจารย์ประจำ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีมีอาจารย์ประจำ ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา - คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ - รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ฝ่ายแผนและงานบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพิชญ์ โสภา - รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
รองศาสตราจารย์.สิทธิกร ศักดิ์แสง - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพี พิกุลงาม - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล ยินดี - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย บุญคงมาก - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูภณัช รัตนชัย - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรพร ชีพประสบ - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร ถิ่นเขาต่อ - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ปิ่นแก้ว - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์พิชยา มณีนาวา - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์วัฒนา คณาวิทยา - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ดร.นพดล ทัดระเบียบ - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ขวัญทยา บุญเชิด - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ฐาณิตา อินทร์ดำ - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัชทีปต์ จิรหิรัญธนากร - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์อภิชาติ โกศล - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์สุนิสา หาบสา - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์อภิศักดิ์ พุฒทอง - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์สุชาดา ศรีใหม่ - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์รัชนี สุขสวัสดิ์ - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์อชิรญาณ์ กลัดสวัสดิ์ - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์พรอุมา วงศ์เจริญ - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
บุคลากรนิติศาสตร์(เดิม)