ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา - คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ - รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ฝ่ายแผนและงานบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพิชญ์ โสภา - รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า