ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล

ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์

ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์
หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพบุคลากร วิจัยและนวัตกรรม

ศุภัทรชญา วีระกูล

ผศ.ศุภัทรชญา วีระกูล
หัวหน้างานมาตรฐานทางวิชาการ

อาจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์

ผศ.ดร.ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

อภิชาติ โกศล

อาจารย์อภิชาติ โกศล
หัวหน้างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

พิชยา มณีนาวา

ผศ.พิชยา มณีนาวา
หัวหน้างานพัมนาทักษะวิศวกรสังคม

อาจารย์ฐาณิตา อินทร์ดำ

อาจารย์ฐาณิตา อินทร์ดำ
หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า