คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล

ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ประจำ ชั้น 1 ห้องคณบดี

รองคณบดี

อาจารย์อภิชาติ โกศล
รองคณบดีฝ่ายวางแผนงบประมาณและประกันคุณภาพการศึกษา

ประจำชั้น 2 ห้องรองคณบดีฝ่ายวางแผนงบประมาณ

ผศ.ฐาณิตา อินทร์ดำ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

ประจำชั้น 1 ห้องรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

ผศ.พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ประจำชั้น 3 ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.พิชยา มณีนาวา

ผศ.พิชยา มณีนาวา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ประจำชั้น 2 ห้องจันผา

อาจารย์อภิศักดิ์ พุฒทอง

อาจารย์อภิศักดิ์ พุฒทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

ประจำชั้น 3 ห้องสายน้ำผึ้ง

อาจารย์สุนิสา หาบสา

อาจารย์สุนิสา หาบสา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ประจำชั้น 3 ห้องดาวเรือง

ผศ.ดร.พงศกร ถิ่นเขาต่อ

ผศ.ดร.พงศกร ถิ่นเขาต่อ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ประจำชั้น 2

ผศ.นิรมล ยินดี

ผศ.นิรมล ยินดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัฒกรรม

ประจำชั้น 3

ผู้อำนวยการศูนย์

รศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์

รศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ประจำชั้น 2

ดร.รัชนี สุขสวัสดิ์

ดร.รัชนี สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

ประจำชั้น 2