คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์

คณบดี

ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล

ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ประจำ ชั้น 1 ห้องคณบดี

รองคณบดี

อภิชาติ โกศล

อาจารย์อภิชาติ โกศล
รองคณบดีฝ่ายวางแผนงบประมาณและประกันคุณภาพการศึกษา

ประจำชั้น 2 ห้องรองคณบดีฝ่ายวางแผนงบประมาณ

อาจารย์ฐาณิตา อินทร์ดำ

อาจารย์ฐาณิตา อินทร์ดำ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

ประจำชั้น 1 ห้องรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

ศุภัทรชญา วีระกูล

ผศ.ศุภัทรชญา วีระกูล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ประจำชั้น 2 ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์

ผศ.ดร.ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ประจำชั้น 3 ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร

ผู้อำนวยการศูนย์

ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์

ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมและสิทธิมนุษยชน

ประจำชั้น 2 ห้องจันผา

จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ

รศ.ดร.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
ผู้อำนวยการศุนย์ฝึกทักษะนักกฎหมายภาคปฎิบัติ

ประจำชั้น 1 ห้องศูนย์ฝึกทักษะนักกฎหมายภาคปฎิบัติ

พิชยา มณีนาวา

ผศ.พิชยา มณีนาวา
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมศุนย์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย

ประจำชั้น 2 ห้องจันผา

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์อภิศักดิ์ พุฒทอง

อาจารย์อภิศักดิ์ พุฒทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

ประจำชั้น 3 ห้องสายน้ำผึ้ง

อาจารย์สุนิสา หาบสา

อาจารย์สุนิสา หาบสา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ประจำชั้น 3 ห้องดาวเรือง