คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา(กำลังรวบรวมข้อมูลคับ)