Category Archives: sdg16

ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนหมู่บ้านบ้านควนนิยม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนหมู่บ้านบ้านควนนิยม หมู่ 8 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราฎร์ธานี เรื่อง กฎหมายยุคดิจิตัลที่เกี่ยวของกับประชาชน และสิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหายในคดีแพ่งและคดีอาญา ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่นขอขอบคุณ #ผู้ใหญ่นิยม [...]