คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ทำแบบฟอร์มต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

แบบฟอร์ม

1.แบบฟอร์มจองห้องคณะนิติศาสตร์