นิติศาสตร์ มรส.เพิ่มศักยภาพความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

เทคนิคพิชิต IELTS 12 ชั่วโมง

วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดโครงการอบรม “เทคนิคพิชิต IELTS 12 ชั่วโมง”  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทั้ง การฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน อันจะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการทำข้อสอบ IELTS แบบ Academic ทั้ง 4 ทักษะ โดยเน้นกลยุทธ์และเทคนิคที่สำคัญในการนำไปใช้เพื่อสอบ IELTS และสามารถนำผลสอบที่ได้ไปใช้ประกอบการเข้าศึกษาต่อปริญญาเอกและเพื่อประโยชน์อื่นๆ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาอังกฤษ
อาจารย์ อิงคุมา จิตต์แจ้ง จากสถาบันติวภาษา English Express อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อาจารย์ฉัตตมาศ   วิเศษสินธุ์  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า  “ภาษาอังกฤษ” เป็นภาษาที่สําคัญยิ่งในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ สําหรับบุคลากรทุกระดับในประเทศไทย และในการที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้นั้นจะต้องมีการใช้คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOELF เป็นตัวชี้วัดในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทางคณะนิติศาสตร์จึงได้ตระหนักถึงภาระและหน้าที่ที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่บุคลากรในคณะนิติศาสตร์ผู้ซึ่งกําลังเตรียมตัวที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อให้บุคลากรนั้นได้มีความรู้ภาษาอังกฤษสามารถเข้าใจในทุกทักษะจนสามารถที่จะสอบผ่านวัดระดับที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้ ทางคณะนิติศาสตร์จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะดำเนินการจัดทําโครงการอบรมภาษาอังกฤษ IELTS ให้แก่บุคลากรที่เตรียมตัวจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในการนำผลสอบที่ได้ยื่นสมัครเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก รวมถึงเป็นประโยชน์แก่บุคลากรที่สนใจทั่วไป