Credit inventory system
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรระบบคลังหน่วยกิตประจาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2567

        ตามที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรระบบคลังหน่วยกิตประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนั้น       บัดนี้คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรระบบคลังหน่วยกิตประจาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2567ในวันเวลา สถานที่และวันประกาศผลสอบตามรายละเอียดดังนี login [...]