ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์

2554, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2546, นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2543,ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2535, ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
2534, นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2561, Program in International Law and criminal Justice, Chicago- Kent, College of Law, United State (USA)
2561, การรับรองเป็นวิทยากรหลักสูตรพัฒนานักวิจัย ภาคบรรยาย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2560, ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลกสถาบันพระปกเกล้า
2559, การพัฒนานักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
2558, วิทยากรนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
2558, การบริหารยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
2558, การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2558, ธรรมมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ สำหรับกรรมการคณะ สถาบันคลังสมองของชาติ
2553, กฎหมายปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
2553, การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
2553, การสอนในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2553, ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
2550, ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2549, การเขียนบทความทางด้านนิติศาสตร์ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ
2548, หลักสูตรกฎหมายสหกรณ์ สภาทนายความร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ทนายความแห่งประเทศไทยจำกัด
2547, การอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2547, การเสริมสร้างทักษะการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
2547, Notary Public Training Course สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภาทนายความ

– ความคาดหวังของประชาชนต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2546 จัดโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
– หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาท พ.ศ.2547 จัดโดยศาลแขวงนครศรีธรรมราช
– กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2547 จัดโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
– หลักสูตรโนตารีพลับพลิก พ.ศ.2547 ณ สภาทนายความ
– หลักสูตรกฎหมายสหกรณ์ พ.ศ.2548 จัดโดยสภาทนายความร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
– การเขียนบทความทางนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ พ.ศ.2549 จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
– การกำหนดยุทธศาสตร์ กลไก และกระบวนการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2549 จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
– โครงการวิจัยเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับต่างประเทศ สู่การปฏิบัติ พ.ศ.2549 จัดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา
– หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2550 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
– อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง พ.ศ.2552 จัดโดยสำนักงานศาลปกครอง
– อบรมหลักสูตรนักวิชาการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์-ธานี
– อบรมหลักสูตรวิทยากรการพัฒนานักวิจัย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
– หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย จัดโดยสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ พ.ศ.2558
– หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ จัดโดยสถาบันคลังสมองแห่งชาติ พ.ศ.2558
– หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง จัดโดยวิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม พ.ศ. 2559
– หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 2 จัดโดยวิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม พ.ศ. 2559

การศึกษาดูงาน
– การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุทารา ประเทศมาเลเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2547
– การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2545
– ด้านการจัดการกระบวนการยุติธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ.2549
– ด้านการจัดการกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด สามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 2548
– การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปีพ.ศ. 2553
– ด้านกระบวนการยุติธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ.2559

– ผู้ก่อตั้งและคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรนิติศาสตร์
– ผู้ก่อตั้งและคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรนิติศาสตร์
– รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
– ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
– รองประธานกรรมการการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม
– คณบดีคณะนิติศาสตร์
– รองอธิการฝ่ายบริหาร
– คณะกรรมการวิชาการ
– คณะกรรมการบริหารโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
– คณะกรรมการบริการวิชาการด้านกฎหมายสู่สังคม
– ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมกฎหมายและช่วยเหลือประชาชน
– รักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี : วิทยากร
– คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อปท. : วิทยากร
– รัฐสภา โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยของรัฐสภา : วิทยากร
– ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี : วิทยากร : ทนายความอาสา

– อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
– การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
– กฎหมายการจัดการขัดแย้งและระงับข้อพิพาทอาญาทางเลือก
– หลักวิชาชีพสำหรับนักกฎหมาย
– การให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการว่าความ
– กฎหมายหุ้นส่วน-บริษัท
– กฎหมายปกครอง
– กฎหมายอาญาชั้นสูง

อัคคกร ไชยพงษ์, วชิรวิชญ์อิทธิธนาศุภวิชญ์, นิรมล ยินดีและศุภัทรชญา วีระกูล. 2561. มาตรการส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่เกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน. ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อัคคกร ไชยพงษ์, วชิรวิชญ์อิทธิธนาศุภวิชญ์และนิรมล ยินดี. 2561. การศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน. ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.
อัคคกร ไชยพงษ์, วชิรวิชญ์อิทธิธนาศุภวิชญ์, จิตรดารมย์ รัตนวุฒิและนิรมล ยินดี. 2561.แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช. ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
อัคคกร ไชยพงษ์, วชิรวิชญ์อิทธิธนาศุภวิชญ์, จิตรดารมย์ รัตนวุฒิและนิรมล ยินดี. 2561.แนวทางการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล
มะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง. ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
อัคคกร ไชยพงษ์, นิรมล ยินดี, วชิรวิชญ์อิทธิธนาศุภวิชญ์และเจียมจิต สุวรรณน้อย. 2560.กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: กรณีศึกษาสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
สุราษฎร์ธานี. ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
อัคคกร ไชยพงษ์และศุภัทรชญา วีระกูล. 2558. กลยุทธ์เครือข่ายยุติธรรมชุมชนเพื่อป้องกันอาชญากรรมพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานี.
ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.
อัคคกร ไชยพงษ์และนิรมล ยินดี. 2558. มาตรการการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจำคดีความมั่นคง กรณีศึกษา สามจังหวัดชายแดนภาคใต้.ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อัคคกร ไชยพงษ์. 2556. มาตรการในการสร้างความร่วมมือการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดศึกษากรณีจังหวัดสุราษฎร์ธานี.
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี.
อัคคกร ไชยพงษ์. 2555. การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
อัคคกร ไชยพงษ์. 2545. มาตรการในการป้องกันในการกระทำความผิดของ
ผู้มีอิทธิพล.นครศรีธรรมราช: คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยศรีโสภณ.
อัคคกร ไชยพงษ์. 2553. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดซ้ำของผู้ต้องขังชายในเรือนจำเขต 8. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต.

อัคคกร ไชยพงษ์. 2561. หลักวิชาชีพนักกฎหมาย. สุราษฎร์ธานี: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
อัคคกร ไชยพงษ์. 2561. กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท. สุราษฎร์ธานี: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
อัคคกร ไชยพงษ์. 2559. การให้คำปรึกษาทางกฎหมายและว่าความ. สุราษฎร์ธานี: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
อัคคกร ไชยพงษ์.2557. อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา.สุราษฎร์ธานี: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
อัคคกร ไชยพงษ์. 2557. หลักกฎหมายเอกชน. สุราษฎร์ธานี: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
อัคคกร ไชยพงษ์. 2555.กฎหมายที่ประชาชนควรรู้. สุราษฎร์ธานี: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
อัคคกร ไชยพงษ์. 2554. กฎหมายพาณิชย์ 6: หุ้นส่วนและบริษัท. สุราษฎร์ธานี:คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
อัคคกร ไชยพงษ์. 2549. หลักกฎหมายปกครองท้องถิ่นและพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. นครศรีธรรมราช: สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์รัตนโสภณ.

บทความวิจัยระดับนานาชาติ
AkkakornChaiyapong, VachiravitchIttithanasuphavitch, NiramolYindeeJiddaromRattanawut and WuttisakNakhan. 2018. Problems and Community Participation in Water Management: A Case Study of Paknamchawang Sub-District Municipality, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand. Asian Administration and Management Review, Vol. 1, No. 2.(Notification of Acceptance of the Asian Administration and Management Review)
AkkakornChaiyapong, VachiravitchIttithanasuphavitch, NiramolYindeeJiddaromRattanawut and WuttisakNakhan. 2018. The Legal Problems in Water Management: A Case Study of Paknamchawang Sub-District Municipality, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand. International Journal of Crime, Law and Social Issues, Vol. 5, No. 2.(Notification of Acceptance of the International Journal of Crime, Law and Social Issues)
AkkakornChaiyapong, VachiravitchIttithanasuphavitch, NiramolYindeeJiddaromRattanawut and TrairongChoongern. 2018. Guidelines for Career Development for the Elderly in Makoknua City, Phattalung Province, Thailand. Asian Administration and Management Review, Vol. 1, No. 2.(Notification of Acceptance of the Asian Administration and Management Review)
AkkakornChaiyapong, VachiravitchIttithanasuphavitch and NiramolYindee. 2018. A Study of the Roles and Potentials of the Community Justice Center in Solving Public Problems. International Journal of Crime, Law and Social Issues, Vol. 5, No. 2. (Notification of Acceptance of the International Journal of Crime, Law and Social Issues)
บทความวิชาการระดับนานาชาติ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

บทความวิจัยระดับชาติ
อัคคกร ไชยพงษ์และศุภัทรชญา วีระกูล. 2558. กลยุทธ์เครือข่ายยุติธรรมชุมชนเพื่อป้องกันอาชญากรรม พื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 11 (2), 107-114.
อัคคกร ไชยพงษ์. 2557. การพัฒนากลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำ ผิดซ้ำของผู้ต้องขังชายในเรือนจำ เขต 8. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 4 (1). 125-148.
อัคคกร ไชยพงษ์. 2556. มาตรการในการสร้างความร่วมมือการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดศึกษากรณีจังหวัดสุราษฎร์ธานี.วารสารกระบวนการยุติธรรม สำนักกิจการยุติธรรม. 8(2), 67-77.
บทความวิชาการระดับชาติ
อัคคกร ไชยพงษ์, วชิรวิชญ์อิทธิธนาศุภวิชญ์และศุภัทรชญา วีระกูล. 256.
การประยุกต์ใช้วิถีวัฒนธรรมชุมชนของอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในการควบคุมอาชญากรรม. วารสารสมาคมนักวิจัย23 (2), 115-126.
อัคคกร ไชยพงษ์, วชิรวิชญ์อิทธิธนาศุภวิชญ์, โชติกา พลรักษ์และนิรมล ยินดี. 2561. แนวทางการพัฒนายุติธรรมชุมชนของตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น. วารสารสุทธิปริทัศน์32 (103), 203-216.
อัคคกร ไชยพงษ์, วชิรวิชญ์อิทธิธนาศุภวิชญ์และนิรมล ยินดี. 2561. แนวทางการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจำคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต้. วารสารกระบวนการยุติธรรม11 (2),83-96.
การประชุมวิชาการระดับชาติ