อาจารย์อภิศักดิ์ พุฒทอง

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2558

กฎหมายอาญา 1
หลักกฎหมายมหาชน
วิธีพิจารณาความแพ่ง 2
มรดก, พยานหลักฐาน