อาจารย์กิตติพิชญ์ โสภา

– นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยตาปี
– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– โรงเรียนพุนพินพิทยาคม แผนกวิทย์-คณิต

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 33

– การเขียนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย ดร. ถนอม อินทรกำเนิด
– กลยุทธ์ในการทำวิจัยเพื่อการตีพิมพ์นานาชาติและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

– ทนายความ สำนักกฎหมายมหาชน อำนาจ รอดภัย ทนายความ
– ที่ปรึกษากฎหมาย ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
– อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

– กฎหมายอาญา 1
– กฎหมายอาญา 2
– กฎหมายกับสังคม
– กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1, 2

มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิ ขายเสียง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เผยแพร่การประชุมวิชาการ โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9 “บูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”วันที่ 31 พฤษภาคม 2560)

เอกสารประกอบการสอนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
ตำรากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 (กำลังดำเนินการโครงการตำราราชาภิเษก)

ศาลสร้างหลักกฎหมายได้หรือไม่? ตามทัศนะ เฮท แอล เอ ฮาร์ท กับ โรแนล ดวอกิ้น. วารสารสมาคมนักวิจัย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย. ปีที่ 22 (ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560), หน้าที่ 87 – 97.