นางมยุเรศ แขสมบุญ

การศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศนียบัตร
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop
การใช้งานโปรแกรม Adobe PageMarker

หลักสูตรอบรม
ฝึกอบรมการวิเคราะห์ภาระงาน การคำนวณจากอาจารย์เต็มเวลา (FTEF : Full Time Equivalent Faculty) การคำนวณอาจารย์จากนักศึกษาเต็มเวลา (FTES : Full Time Equivalent Student) และการคำนวณภาระงานสายสนับสนุน
ฝึกอบรมแนววิธีปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ
ฝึกอบรมการรายงาน PART, HR, การประเมินความคุ้มค่า
ฝึกอบรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง
ฝึกอบรมโครงการ “การเตรียมความพร้อมด้านภาษาพม่า”
ฝึกอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพกระบวนการปฏิบัติข้าราชการและบุคลากร
ฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล การใช้งาน Web Search Engine
ฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS
โครงการจัดความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE 3D: CHE QA Online for 3 Degrees Levels)
ฝึกอบรมการทำวิจัย และการทำผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดสงขลา
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ SAR ระดับหลักสูตร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและมาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสียหาตามมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน”
อบรมสัมมนาโครงการสาขาวิชาและการกลั่นกรองผลงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเบื้องต้น
อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online: CHE 3D ระดับหลักสูตรและระดับคณะ
โครงการการวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน ณ โรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์ บาย กะตะธานี รีสอร์ท อ.เขาหลัก จ.พังงา
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ ระดับสาขาวิชา”