ว่าที่ร้อยตรี ผศ.ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D P.A) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี แผนกวิทย์-คณิต มัธยมศึกษาตอนปลาย
• โรงเรียนปานะพันธุ์วิทยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย

• การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
• หลักกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 26
• การพัฒนาผู้นำเลิศสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 1

• หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
• Monitoring and Assessing Clinical Legal Education (CLE) Program จัดโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2558
• “ศาสตร์และศิลปการเป็นอาจารย์นิติศาสตร์” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี 2557

• รักษาราชการแทนรองคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
• ปัจจุบันรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

• กฎหมายมหาชน
• กฎหมายรัฐธรรมนูญ
• กฎหมายปกครอง

• กฎหมายประกันภัยพืชผล ศึกษากรณีเฉพาะของยางพารา
• การมีส่วนร่วมทางการเมืองและองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
• กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทชุมชน : กรณีศึกษาตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

• กฎหมายปกครอง (พ.ศ.2556)

• แนวคิดและทฤษฎีในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยอำนาจอธิปไตยที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550