ผศ.นนทชัย โมรา

การศึกษา
– นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยตาปี
– นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– เนติบัณฑิตไทย สำนักฝึกอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประกาศนียบัตร
– ประกาศนียบัตรสภาทนายความรุ่นที่18 ประสบการณ์ทำงาน
– 2547-2551 เลขานุการนายกเทศมนตรี ตำบล ท่าขนอน
– 2551-ปัจจุบัน อาจารย์งานวิจัยการมีส่วนร่วมในการออกกฎบัญญัติท้องถิ่นของประชาชนลุ่มน้ำตาปี 2549

ตำรา
– กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
– กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1