ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล

พ.ศ. 2547 น.ม. (นิติศาสตร์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2539 น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2542 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สมัยที่ 52 เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2541 ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาการว่าความสภา ทนายความ

เพชร ขวัญใจสกุล. (2558). ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า กรณีศึกษาสินค้ายางพาราในเขตภาคใต้ตอนบน. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). (127 หน้า).
เพชร ขวัญใจสกุล. (2560). มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้อง. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. (70 หน้า).

บทความวิจัย
เพชร ขวัญใจสกุล. (2558). ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า กรณีศึกษาสินค้ายางพาราในเขตภาคใต้ตอนบน. รานงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 “บูรณาการงานวิจัยสู่มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม”Integrated Research Enhances University Engagement 29-30 ตุลาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.