ผศ.พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม

ประวัติการศึกษา :
ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาเอก นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

พ.ศ. 2553  นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2545       นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร

พ.ศ. 2559-2560 การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 12 วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. 2559 ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการองค์กร สำนักฝึกอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา

พ.ศ. 2558 ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ สถาบันคลังสมอง

พ.ศ. 2554 ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง

พ.ศ. 2546 ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 22

ตำแหน่งปัจจุบัน    :  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประสบการณ์ทำงาน

  • รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ การศึกษา คณะนิติศาสตร์
  • นิติกร /อาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ

สาขาที่เชี่ยวชาญ     กฎหมายมหาชน, กฎหมายแรงงาน

ภาระงานสอน
กฎหมายแรงงาน

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

กฎหมายอาญา1

กฎหมายอาญา 3

กฎหมายภาษีอากร

กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ

ผลงานทางวิชาการ

1. ตำรา

พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม. (2558). กฎหมายแรงงาน. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม. (2558).กฎหมายอาญา 1.สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2. งานวิจัย

พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม. (2558). ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี.สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

3.บทความงานวิจัย

พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม. (2560). ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร : ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9 “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” 31 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 13 -14.