ผศ.สมชาย บุญคงมาก

– นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2548
– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2553
– โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม แผนกศิลป์ทั่วไป

– เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท) 2551
– ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 25

– ทนายความ สำนักงานกฎหมาย ปัญญาธรรม ทนายความ
– สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
– ทนายความขอแรง
– อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

– กฎหมายอาญา 1
– กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1, 2
– กฎหมายล้มละลาย

ปัญหาการถ่วงดุลการไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1