อาจารย์สุนิสา หาบสา

– นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-โรงเรียนสภาราชินี 2 แผนกศิลป์สังคม

อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกและการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (Active Learning and Civic Education)

– อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช
– อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

– กฎหมายอาญา 1
– กฎหมายครอบครัว
– กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
– กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– กฎหมายธุรกิจ
– กฎหมายท่องเที่ยว

มาตรการทางกฎหมายในการมีส่วนของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าสาคู อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง