อาจารย์ฐาณิตา อินทร์ดำ

– นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
-โรงเรียนละแมวิทยา

“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3

– อบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก และการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (Active learning and Civic Education)”
– อบรม “โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ขั้นพื้นฐาน)”
– อบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– อบรม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคิดโจทย์วิจัยและเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย วช.”

– อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2555
– อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2555

กฎหมายธุรกิจ
– กฎหมายอาญา 1
– นิติปรัชญา
– กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
– กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
– กฎหมายพาณิชย์3: ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
– กฎหมายภาษีอากร
– กฎหมายแพ่ง 7: มรดก
– จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม
– กฎหมายว่าด้วยครอบครัว
– ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
– กฎหมายอาญา 3
– กฎหมายว่าด้วยมรดก
– กฎหมายปกครองท้องถิ่น
– กฎหมายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
– กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
– กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท

– การยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์