นายทศพร จินดาวรรณ

– พ.ศ. 2552 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– พ.ศ. 2541 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
– พ.ศ. 2536 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
– ทนายความ ประจำบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด (BAM)
– ที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคารกรุงไทย
-ที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
– อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
– อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

– อาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายอาญาภาค 1-2
– อาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– อาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายธุรกิจ
– อาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

– ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของโปรแกรมนิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกข้อบัญญัติจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
-สวัสดิการผู้สูงอายุตำบลคลองแงะอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา (ทุนวิจัย สสส.)
– การมีส่วนร่วมในการออกข้อบัญญัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (โครงการรักษ์ตาปี) พ.ศ.2549
– ปัญหาการเรียนการสอนนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2550

– กฎหมายปกครองท้องถิ่น / หลักกฎหมายอาญา 1

– ศีลธรรมตามแนวพุทธกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี TCI ฐาน 1)