คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งฝ่ายงานวิชาการ  
มีหน้าที่ งานวิชาการของคณะทุกหลักสูตร กำกับมาตรฐานหลักสูตร งานผลิตบัณฑิต วางระบบผู้สอนและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน ประสานผู้เรียน ดำเนินงานตามมาตรฐานหลักสูตรตามระบบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องดำเนินงานสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ และดำเนินงานอื่นตามที่คณบดีมอบหมาย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล  ประธานกรรมการ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์กฤต แจมิตร กรรมการ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพี  พิกุลงาม กรรมการ
4.อาจารย์อภิศักดิ์  พุฒทอง กรรมการ
5อาจารย์วัฒนา  คณาวิทยา กรรมการและเลขานุการ
6.นางมยุเรศ  แขสมบุญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข่าวฝ่ายงานวิชาการ