คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งฝ่ายวิจัย ตำแหน่งทางวิชาการ
มีหน้าที่ ระบบและกลไกการบริหาร พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ จัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก  ระบบกลไกในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ให้มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับจากบุคคลภายนอก(TCI)จะต้องดำเนินงานสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ และดำเนินงานอื่นตามที่คณะบดีมอบหมาย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิกร  ศักดิ์แสง   ประธานกรรมการ
2.อาจารย์ศิวัชทีปต์ จิรหิรัญธนากร กรรมการ
3.อาจารย์ฉัตรมาศ วิเศษสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ
4.นางนงคราญ จิวจีรชยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข่าวงานวิจัย ตำแหน่งทางวิชาการ