คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งฝ่ายงานบริการวิชาการ  
มีหน้าที่ งานบริการวิชาการแก่สังคม สร้างเครือข่ายตามความร่วมมือทางวิชาการ จัดรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน จะต้องดำเนินงานสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ และดำเนินงานอื่นตามที่คณบดีมอบหมาย
1.อาจารย์อภิชาติ โกศล    ประธานกรรมการ
2.อาจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์    กรรมการ
3.อาจารย์ศุภัทรชญา  วีระกูล  กรรมการและเลขานุการ
4.นางนราวดี  ถาวรานุรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข่าวงานบริการวิชาการ