คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งฝ่ายงานบริการวิชาการ  
มีหน้าที่ งานบริการวิชาการแก่สังคม สร้างเครือข่ายตามความร่วมมือทางวิชาการ จัดรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน จะต้องดำเนินงานสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ และดำเนินงานอื่นตามที่คณบดีมอบหมาย
1.อาจารย์อภิชาติ โกศล    ประธานกรรมการ
2.อาจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์    กรรมการ
3.อาจารย์ศุภัทรชญา  วีระกูล  กรรมการและเลขานุการ
4.นางนราวดี  ถาวรานุรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข่าวงานบริการวิชาการ

นิติศาสตร์ มรส.ร่วมมืออัยการคุ้มครองสิทธิฯ บริการวิชาการ ความปลอดภัยทางเพศแก่เยาวชน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง ความปลอดภัยทางเพศสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 27…

นิติศาสตร์ มรส.ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีเก็บข้อมูล ช่วยคนลำบาก ได้มีบัตรประจำตัวประชาชน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และศูนย์ประสานภาคีเครือข่ายการพัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำโครงการพลเมืองอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ยากลำบากในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการสำรวจผู้ยากลำบากแล้วพบว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งต้องอยู่ในภาวะยากลำบากเพราะไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน…

1 2 7