คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่มิใช่สาขา นิติศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรองรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
3. มีความประพฤติดี  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
4. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานทั้งภาครัฐหรือเอกชน

หลักฐานการสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)
3.สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
4.ใบแสดงผลการเรียน
5.สำเนาบัตรประชาชน
6.สำเนาทะเบียนบ้าน
การสมัคร
1.รับใบสมัครได้ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี https://law2.sru.ac.th
3.สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี