คณะกรรมการสมาคม

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังต่อไปนี้
๑.นายประกิต                    ประสิทธิ์ศุภผล            นายกสมาคม
๒.นางผ่องศรี                     ชูรอด                          รองนายกสมาคม
๓.นายนิตย์                       อุยเต็กเค่ง                    อปนายก
๔.นางวไลพร                     สังครุฑ                        อุปนายก
๕.นายชนินทร์                   เหมยากร                       เหรัญญิก
๖.นางสาวขวัญทยา           บุญเชิด                         เลขานุการ
๗.นายสิทธิพร                   ภาศภิรมย์                     ปฎิคม
๘.นางสาววิไลวรรณ์         บุญลอย                        นายทะเบียน
๙.ร.ต.ตวัชรินทร์              เขียวคง                         กรรมการ
๑๐.นายภูภณัช               รัตนชัย                        กรรมการ
๑๑.นายทักษิณ              เดชแก้ว                        กรรมการ