เจ้าของ                     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ที่ปรึกษา                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บรรณาธิการ        อาจารย์ภูภณัช รัตนชัย                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รองบรรณาธิการ    อาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กองบรรณาธิการ     ประกอบด้วย

(๑) ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วิเชียรชม                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(๒) รองศาสตราจารย์ ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช                มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(๓) รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี                           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

(๔) รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค                        มหาวิทยาลัยทักษิณ

(๕) รองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์                       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ                       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

(๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณรัตน์ โสธรประภากร            มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

(๙) ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์                                   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(๑๐) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร ไชยพงษ์                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

(๑๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง                มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

(๑๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ดวงจันทร์                มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

(๑๓) อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

(๑๔) อาจารย์สมชาย บุญคงมาก                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี