คณะนิติศาสตร์ มรส.ประชุมคณะกรรมการวิพาษ์และปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2

วิพาษ์

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดประชุมคณะกรรมการวิพาษ์และปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุมชั้น 8 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กรุงเทพฯ เพื่อทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีกิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2

ผู้เข้าร่วม :
1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
2. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ
4. นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม
7. นางมยุเรศ แขสมบุญ