สัมภาษณ์คณบดี

นนทชัย โมรา

คณบดีคณะนิติศาสตร์คนใหม่
“เราทำงานโดยไม่เป็นคนของใคร เพราะเราเป็นคนของพระราชา”

—————

อาจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคนใหม่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันอายุ ๓๘ ปี เป็นคนสุราษฎร์ธานีโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สำเร็จเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำเร็จนิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) จากมหาวิทยาลัยตาปี
.
ด้านชีวิตส่วนตัว อาจารย์นนทชัยสมรสกับนางสาวสุธาสินี สมาน ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
.
อาจารย์นนทชัยเริ่มต้นชีวิตอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สาขานิติศาสตร์ได้แยกออกมาจัดตั้งเป็นคณะนิติศาสตร์เต็มตัว อาจารย์นนทชัยก็ได้ย้ายมาสังกัดคณะนิติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน โดยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ อาจารย์นนทชัยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะนิติศาสตร์

—————-
ความรู้สึกที่ได้รับตำแหน่ง
:
“เป็นความรู้สึกดีใจที่มาพร้อมกับภาระครับ แต่ก็เป็นภาระที่ถ้าทำให้ลุล่วงได้ผมจะมีความสุขมาก ๆ นั่นคือ ผมตั้งใจว่าจะต้องนำคณะนิติศาสตร์ไปสู่การเป็นสถาบันทางกฎหมายที่ได้รับการยอมรับให้ได้ โดยเฉพาะในส่วนของการผลิตบัณฑิตซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด”
.
“ผมตั้งใจที่จะทำให้คณะมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ทุกคนต้องทำงานโดยไม่เป็นคนของใคร แต่ต้องเป็นคนของพระราชา เป็นข้าของแผ่นดิน และมีจุดมุ่งหมายในการทำงานเดียวกัน คือทำงานเพื่อคณะและเพื่อมหาวิทยาลัย”

—————-
แนวทางการพัฒนานักศึกษานิติศาสตร์ในอีก ๔ ปีข้างหน้า
:
“นักศึกษานิติศาสตร์ต้องได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง บุคลากรด้านกฎหมายจะมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้วย ดังนั้น เราจะจัดให้นักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีกับคณาจารย์ในห้องเรียน และฝึกทำงานกับหน่วยงานทางกฎหมายโดยตรง โดยเราจะจัดให้นักศึกษาจะได้ฝึกงานตั้งแต่ปี ๑ เลย ไม่ต้องรอถึงปี ๔”
.
“นอกจากนี้เราจะจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จำกัดจำนวนนักศึกษาในแต่ละรายวิชาเพื่อตอบสนองระบบการศึกษาที่ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งจะเพิ่มรายวิชาในกลุ่มสาขากฎหมายเฉพาะด้าน เช่น กฎหมายธุรกิจ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกรายวิชาตามที่ตนเองสนใจ”

—————-
แนวทางในการผลิตบัณฑิตสำหรับยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ละคะ
:
“เราจะปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงานในยุค AEC ให้มากขึ้นครับ เช่น กฎหมายธุรกิจ ที่สำคัญอีกอย่างคือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาต้องเรียนภาษาอังกฤษทุกเทอม”
.
“นอกจากนี้เราจะพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในอาเซียน เชิญผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติมาร่วมพัฒนาการเรียนการสอน จัดนักศึกษาแลกเปลี่ยนอาเซียนมาร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอด้วย”

—————-
ในมิติของท้องถิ่นละคะ คณะนิติศาสตร์มีแนวทางอย่างไรบ้าง
:
“ผมจะพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยมากขึ้นโดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่น เช่น จัดรายวิชากฎหมายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับผู้นำทรัพยากรสิ่งแวดล้อมไปใช้ รวมทั้งรายวิชากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ Protection of Traditional Knowledge ซึ่งรายวิชาเหล่านี้เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจในระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงสู่ผลประโยชน์ของท้องถิ่นโดยตรง”
.
“ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงชุมชน พร้อมทั้งใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้”

—————-
ในส่วนของการพัฒนาอาจารย์ละคะ
:
“ผมจะส่งเสริมใน ๖ ประการดังนี้ครับ
๑. ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกมากขึ้น
๒. ส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาสเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
๓. ส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาสพัฒนาตนเองด้วยการไปฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ
๔. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้อาจารย์มีโอกาสในการศึกษาต่อ การฝึกอบรมสัมมนา และการเผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้น
๕. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และ
๖. พัฒนาอาจารย์ใหม่โดยให้สอนร่วมกับอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ”

—————-
คำถามสุดท้าย ท่านคณบดีมีหลักในการบริหารอย่างไรบ้างคะ
:
“ผมจะบริหารด้วยความ “เอาใจใส่ แก้ไขปัญหา นำพาสู่ความโปร่งใส” โดยใช้หลักพรหมวิหาร ๔ และหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ ซึ่งผมจะให้ความสำคัญกับความโปร่งใสเป็นพิเศษ การบริหารของผมต้องมีกระบวนการในการบริหารที่เปิดเผย ตรงไปตรงมา ชี้แจงเมื่อมีข้อสงสัย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ และตรวจสอบได้ครับ”
:
ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคนใหม่ของคณะนิติศาสตร์ พร้อมกันนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านคณบดีในการขับเคลื่อนคณะนิติศาสตร์ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ด้วยนะคะ

—————
วันวนัทธ์ วรภู สัมภาษณ์ / เรียบเรียง
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ถ่ายภาพ