คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งฝ่ายอำนวยการ
มีหน้าที่ กำกับ ติดตาม ตัดสินใจ  สั่งการ  อำนวยความสะดวก  ควบคุมดูแลและแก้ปัญหาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง และประสิทธิภาพสูงสุด
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรดารมย์  รัตนวุฒิ ที่ปรึกษา
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร  ไชยพงษ์ ที่ปรึกษา
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย  โมรา  ประธานกรรมการ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร  ขวัญใจสกุล กรรมการ
5.อาจารย์ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการ
6.อาจารย์กิตติพิชญ์  โสภา กรรมการ
7.นางสาวเพ็ญวดี  ภักดีคำ กรรมการและเลขานุการ