คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
มีหน้าที่ งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกประเภท  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของคณะ  โครงการ/กิจกรรมที่คณะดำเนินทุกกิจกรรม ศูนย์ถ่ายทอดเนติบัณฑิตและงานห้องสืบค้นและสารเทศ จะต้องดำเนินงานสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ และดำเนินงานอื่นตามที่คณบดีมอบหมาย
1.อาจารย์วราภรณ์  ปิ่นแก้ว ประธานกรรมการ
2.อาจารย์ฉัตรมาศ  วิเศษสินธุ์ กรรมการ
3.อาจารย์อภิรดี  กิตสิทโธ กรรมการและเลขานุการ
4.นายเทพพร ฉิมพิมล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ