เอกสารงานธุรการ

ดาวน์โหลดเอกสารงานธุรการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หากมีปัญหาจากการดาวน์โหลดเอกสาร

กรุณาติดต่อฝ่ายงานธุรการ ณ สำนักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์

ที่หมายเลขโทรศัพท์ 077- 913378 หรือหมายเลขภายใน 1600

Title
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนักศึกษา, ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับอาจารย์ 2021-04-19
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับอาจารย์ 2021-04-07
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 2 2021-04-02
ประชุมคณะ 2021-03-17
สารคณบดี 2021-03-16
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 2 2021-03-02
ฝึกประสบการณ์2564 2021-02-22
ฝึกประสบการณ์2564 2021-02-22
ฝึกประสบการณ์2564 2021-02-22
ฝึกประสบการณ์2564, เอกสารงานกิจการนักศึกษา 2021-02-22
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 2 2021-02-03
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 2 2021-01-13
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 2 2020-11-09
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 2 2020-11-09
Executive Law 11 2020-07-09
Executive Law 11 2020-07-01
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2020-06-26
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2020-06-26
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 2 2020-05-07
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 2 2020-05-07