คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ได้จัดหน่วยขับเคลื่อนนโยบายของคณะออกเป็น 10 ฝ่าย ประกอบไปด้วย

1.ฝ่ายงานวิชาการ
2.ฝ่ายงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
3.ฝ่ายงานแผนและงบประมาณ
4.ฝ่ายงานวิจัย
5.ฝ่ายงานวารสาร
6.ฝ่ายงานสื่อสารองค์กร
7.ฝ่ายงานบริการวิชาการ
8.ฝ่ายงานศูนย์เหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย
9.ฝ่ายงานประกันคุณภาพ
10.ฝ่ายงานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต