ตอบ : ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ตำรวจ อาจารย์ นิติกร นายทหารพระธรรมนูญ นักกฎหมายในภาครัฐและเอกชน ที่ปรึกษากฎหมาย เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานคดีปกครอง เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น อาชีพอิสระอื่นๆ

ตอบ : ท่านสามารถโทรศัพย์มาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 077- 913378