นิติศาสตร์ มรส.บริการวิชาการ ช่วยเหลือประชาชน มีบัตรประจำตัวประชาชน อ.สมุย 3 ราย

ช่วยเหลือประชาชน
คณะนิติศาสตร์ มรส.บริการวิชาการ ช่วยเหลือประชาชน ที่มีสัญชาติไทย ให้มีบัตรประจำตัวประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จำนวน 3 ราย
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชยา มณีนาวา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย บุญคงมาก ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ทศพร จินดาวรรณ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้ลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุย เพื่อประสานงานกับ คุณถนอมศรี รัตนรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย/กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี นายเจนณรงค์ พูลสวัสดิ์ กรรมการกิ่งกาชาด/เลขานุการศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าศูนย์สมุย และคุณณัฐพล รัตนรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครดกาะสมุย ดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่มีสัญชาติไทย ทีมีปัญหาด้านเอกสารราชการประจำตัว (บัตรประชาชน) ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ซึ่งมีการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทั้งหมด 3 ราย ซึ่งในวันนี้ได้ ดำเนินงานสำเร็จสิ้นแล้ว 2 ราย และในอีก 1 รายคาดว่าจะสำเร็จภายในสิ้นเดือนถัดไป