ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(สกอ.) ได้กำหนดให้ สถาบันการศึกษาจัดทำการประเมินตนเองเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพและรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปีนั้น อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกมาตลอด รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งได้กำหนดหลักการพัฒนาและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพไว้แตกต่างจากเดิมนั้น เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะนิติศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีคุณภาพมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้เกิดการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติในการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ และประกาศหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗

          ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร์ จึงได้จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559