มรส.บูรณาการการสอนสู่ท้องถิ่นให้ความรู้กรณีจ้างแรงงานต่างด้าว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 อาจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นถึงการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดรับกับประเทศไทย 4.0 โดยจัดวิธีการเรียนการสอนให้นักศึกษา ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้กฎหมายแรงงาน กรณีการจ้างแรงงานต่างด้าว โดยอาจารย์นนทชัย โมรา บรรยายให้ความรู้และบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายแรงงาน ร่วมกับแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้มีนายอำเภอเกาะสมุยให้เกียรติเปิดงานในโครงการดังกล่าว และได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ทั้งคนไทย คนต่างด้าว นักศึกษาเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเฉวง อาคารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


  

ภาพ/ข่าว โดย อาจารย์ศิวัชทีปต์ จิรหิรัญธนากร