Category Archives: งานบริการวิชาการ

นิติศาสตร์ มรส.ร่วมมืออัยการคุ้มครองสิทธิฯ บริการวิชาการ ความปลอดภัยทางเพศแก่เยาวชน

บริการวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง ความปลอดภัยทางเพศสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ผศ.นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์ธัญญาภัส  ทองมุสิทธิ์ อาจารย์พงศกร  ถิ่นเขาต่อ อาจารย์ศุภัทรชญา  วีระกูล อาจารย์อภิชาติ โกศลและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เดินทางไปยังโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง  อาจารย์ธัญญาภัส  ทองมุสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวเปิดเผยว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนตามพันธกิจด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชน โดยโครงการดังกล่าวจะบรรยายด้วยวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานเพราะนักเรียนให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างมาก  ในการนี้ขอขอบคุณท่านอัยการญาดา รัตนอารักขา รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี(อำเภอไชยา)ที่สละเวลามาให้ความรู้แก่นักเรียน และขอขอบคุณผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ ที่มาเป็นประธานเปิดงาน(ได้ข่าวว่าท่านเรียนจบจากที่นี่) ขอบคุณอาจารย์บอย คณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งยังคอยดูแลจัดสถานที่ให้ ขอบคุณพี่ๆนักศึกษาที่ไปรวมจัดทำสันทนาการให้ความบันเทิงพร้อมข้อคิดๆในการจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้  

นิติศาสตร์ มรส.ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีเก็บข้อมูล ช่วยคนลำบาก ได้มีบัตรประจำตัวประชาชน

ช่วยคนลำบาก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และศูนย์ประสานภาคีเครือข่ายการพัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำโครงการพลเมืองอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ยากลำบากในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการสำรวจผู้ยากลำบากแล้วพบว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งต้องอยู่ในภาวะยากลำบากเพราะไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ผศ.นนทชัย  โมรา  คณบดีคณะนิติศาสตร์มอบหมายให้ ผศ.ภูภณัช  รัตนชัย บรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น นำอาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้เข้าถึงสิทธิของรัฐอย่างเท่าเทียมกันต่อไป  จากข้อมูลผู้ยากลำบากที่ไม่บัตรประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจำนาน 19 ราย แบ่งเป็นอำเภอไชยา 1 ราย อำเภอคีรีรัฐ 5 ราย อำเภอเมือง 2 ราย อำเภอพระแสง 3 ราย อำเภอเคียนซา 4 ราย อำเภอวิภาวดี 1 ราย และอำเภอบ้านนาสาร 3 ราย 

รู้ยัง ! ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้า หรือเรียกเก็บเงินประกัน เกินกว่าหนึ่งเดือน 1 เดือน

ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้า

รู้ยัง ! ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้า หรือเรียกเก็บเงินประกัน เกินกว่าหนึ่งเดือน 1 เดือน หมดสัญญาเช่าเมื่อไหร่ คืนเงินประกันทันทีและห้ามเรียกให้ผู้เช่าชำระค่าน้ำค่าไฟ เกินกว่าอัตราที่จ่ายจริง   ด้วยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 ประกาศ เผยแพร่ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2561 และมีผลใช้แล้ว เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 สำหรับ ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย ที่จัดแบ่งให้เช่าตั้งแต่ 5 หน่วยขึ้นไป ไม่ว่าจะอยู่ในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกัน เช่น ห้องพัก บ้าน อาคารชุด อพาร์ตเม้นท์ หรือสถานที่พักอาศัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่จัดขึ้นสำหรับการให้เช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย แต่ไม่รวมถึงหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก และโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สำหรับสาระสำคัญตามประกาศนี้ เช่น – เมื่อสัญญาเช่าอาคารสิ้นสุด ผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินประกันที่ได้รับจากผู้เช่าทันที เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะตรวจสอบความเสียหายที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ หากผู้เช่ามิได้ทำความเสียหาย ให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินประกันภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สัญญาเช่าอาคารสิ้นสุด และได้กลับเข้าครอบครองอาคาร – ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทำกับผู้เช่าต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดจากการผิดสัญญาหรือการกระทำละเมิดของผู้ประกอบธุรกิจ – ต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกินกว่าหนึ่งเดือน – […]

นิติศาสตร์ มรส.บริการวิชาการเป็นหนังตะลุง”กฎหมายและการเป็นพลเมืองดีเป็นเรื่องง่ายๆ”

หนังตะลุงกฎหมาย

ฝ่ายบริการวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดสัมนากฎหมายเรื่อง สิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะนำองค์ความรู้ที่มีขยายผลไปสู่พี่น้องในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องในท้องถิ่น ดังที่ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง วันที่ 30 สิงหาคม 2561 อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างเยาวชนสู่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี พ.ต.ท.วัชรินทร์ เพชรน้อย ครูใหญ่ และคณะครูร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด ทีมวิทยากร นำโดยคุณทศพล งานไพโรจน์ และคุณธนพัฒน์ ศรีคำสุข หรือ “หนังศรีโต ศ.ศรีพัฒน์ “หนังตะลุงคนดังเมืองสุราษฎร์ฯ ทั้งสองท่านได้ทำให้ กฎหมายและการเป็นพลเมืองดีเป็นเรื่องง่ายๆ และไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับเด็กๆอีกต่อไป นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต่างเพลิดเพลินไปกับการบรรยายที่สนุกสนาน ขอบคุณข้อมูลจาก FACEBOOK เมย์ สมปราชญ์    

นิติศาสตร์ มรส.ร่วมสร้างเยาวชนสู่พลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเป็นกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างเยาวชนสู่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง ต.ปากหมาก อ.ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างเยาวชนสู่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง  และมีนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตยและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคลองวายร่วมด้วย นักเรียนทุกคนต่างให้ความสนใจและสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการฟังการสัมนากฎหมายเรื่องสิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี นางสาวธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์  เปิดเผยว่า ฝ่ายบริการวิชาการคณะนิติศาสตร์ต้องขอบคุณครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 3 โรงเรียนโดยเฉพาะครูใหญ่รร.ตชด.บ้านยางโพรงที่ให้การต้อนรับอย่างดีเป็นโรงเรียนที่ถือว่าเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีพืชผักทุกชนิดรวมทั้งผลไม้ครบครัน ขอบคุณนู๋ตาที่พาเยี่ยมชมนะคะและขอบคุณวิทยากรจากสภาทนายความและคุณนัฐพร ชูเพชร นักจัดรายวิทยุช่องสสวท.สุราษฎร์ธานี ที่มาให้ความรู้นักเรียน และขอบคุณพี่ๆนักศึกษาพี่ตั้ม พี่มุก พี่เนเน่ พี่ออยที่ไปให้ความบันเทิงและสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆนะคะ

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับชุมชนจัดโครงการโรงเรียนพลเมือง

โรงเรียนพลเมือง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการโรงเรียนพลเมืองขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของพลเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเชวง ช่วยบำรุง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ  ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ และอดีตนายกองค์การบริการส่วนตำบลโมถ่าย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ     วันที่26 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายบริการวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้บรรยาย หัวข้อ “กฎหมายใกล้ตัวสำหรับเด็กและเยาวชน” โดย อาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล และอาจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ และอาจารย์พงศกร  ถิ่นเขาต่อ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสัมมนา “รู้หน้าที่ มีวินัย ห่างไกลยาเพติด มีจิตสาธารณะ” และกิจกรรมนันทนาการโดย ร้อยตรีอารมณ์  หมวดเพ็ง , จ่าสิบเอกปราโมทย์ แก้วประถม และ สิบเอกอรุณ แก้วเจริญ วิทยากรจาก ค่ายวิภาวดีรังสิต  กรมทหารราบที่ 25 จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากที่นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง นำคณะวิทยากร อาจารย์ และนักศึกษา  […]

นิติศาสตร์ มรส.จับมือสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชน

นิติศาสตร์ มรส.จับมือสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชน

       คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมมือกับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “คลินิกกฎหมาย” ณ หมู่ 3 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย          วันที่ 5 กรกฎาคม 2561  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมมือกับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “คลินิกกฎหมาย ” ณ หมู่ 3 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชนอีกด้วย โดยมี อาจารย์อภิชาติ โกศล อ.ศุภัทรชญา วีระกูล อ.ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ และ อ.พงศกร ถิ่นเขาต่อ โครงการนี้ได้ร่วมมือกับ สภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้สนับสนุนวิทยากร 2 คน คือ ทนายฤทธิรงค์ ทองสัมถทธิ์ และ ทนายพงศ์นิยะ นิยะกิจ   […]

นิติศาสตร์ มรส.จัดโครงการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

นิติศาสตร์ มรส.จัดโครงการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการความร่วมมือทางกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการบริการสังคม ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีต่อประชาชน” ขึ้นวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ ห้องราชาวดี อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ และนายณัทพล  ชินกุลกิจนิวัฒน์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัย มีความยินดีและชื่นชมกิจกรรมในวันนี้ของคณะนิติศาสตร์ ที่ได้บริการวิชาการแก่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ต้องชื่นชมอาจารย์ที่ได้ประสานความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จนเกิดเป็นประโยชน์แก่ชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัย ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้และเข้าใจในบทบาท หน้าที่ รวมถึงสามามารถเข้าถึงบริการของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีต่อประชาชนและสังคมได้ อีกทั้งยังได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภายนอกและประชาชนโดยมีคณะและมหาวิทยาลัยเป็นสื่อกลาง อาจารย์สมชาย บุญคงมาก ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชาชนทางด้านกฎหมาย กล่าวว่า เนื่องจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่ให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาทางคดี ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและแลกเปลี่ยนความรู้ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จึงได้จัดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง บทบาทหน้าที่ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ […]

นิติศาสตร์ มรส.ร่วมกับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัด“คลินิกกฎหมาย” เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ชุมชน

ฝ่ายบริการวิชาการ

วันที่ 30 เมษายน 2561 คณะนิติศาสตร์ ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการคลินิกกฎหมาย เรื่อง สิทธิประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ บทบาททนายความในการช่วยเหลือประชาชน ณ ชุมชนศรีธานี-ยางงาม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อาจารย์อภิชาติ  โกศล หัวหน้าฝ่ายงานบริการวิชาการ กล่าวว่า งานโครงการคลิกนิคกฎหมายครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชนอีกด้วย #กิจกรรม ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเรื่องสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และบทบาททนายความในการให้ความช่วยเหลือประชาชน #ขอบคุณ คณบดี,วิทยากร,ผู้นำชุมชน,ชาวบ้าน,และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จไปได้ด้วยดี #ฝ่ายบริการวิชาการ

โครงการให้ความรู้กฎหมาย การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยอาจารย์สมชาย บุญคงมาก ออกให้ความรู้กฎหมาย ในโครงการ “ให้ความรู้กฎหมาย การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา” ณ บ้านทุ่งพลับ หมู่ 5 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี และขอขอบพระคุณท่านวิทยากร อาจารย์ภูภณัช รัตนชัย,ทนายวิวัฒน์ สะหมาด เป็นอย่างยิ่งที่ได้มาให้ความรู้ในทางวิชาการและแนวปฏิบัติ