วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายนนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์และคณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ได้มาต้อนรับ นายจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาคContinue Reading

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 อาจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นถึงการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดรับกับประเทศไทย 4.0 โดยจัดวิธีการเรียนการสอนให้นักศึกษาContinue Reading