คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งฝ่ายวารสาร
มีหน้าที่ วางแผน คัดเลือกบทความ เพื่อจัดทำวารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์  จะต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานอื่นตามที่คณบดีมอบหมาย
1.อาจารย์ภูภณัช  รัตนชัย ประธานกรรมการ
2.อาจารย์อภิรดี  กิตติสิทโธ กรรมการ
3.อาจารย์สมชาย  บุญคงมาก กรรมการและเลขานุการ
4.นายสิทธิชัย  เธียรชนะประภา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ