คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดสถานที่เรียน สถานที่สำหรับทำกิจกรรม ไว้ให้นักศึกษาอย่างมีระบบ ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น

ห้องสืบค้นและสารสนเทศ

ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายเนติบัณฑิต

ศูนย์ฝึกอบรมและช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย

ห้องกิจกรรมนักศึกษา

มุมบริการนักศึกษา

ลานกิจกรรมนักศึกษา