ปฏิทินการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คณะนิติศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 1)
ที่ โครงการ/กิจกรรม รหัสโครงการ / กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินโครงการ
สถานที่ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ครั้งที่ 1
0127634346045 / 103704 26-27 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร อาจารย์วราภรณ์  ปิ่นแก้ว
(ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร)
เสร็จสิ้น
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 0128634461011 / 103709 18-22 พ.ย. 62 มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นางสาวเพ็ญวดี  ภักดีคำ
(สำนักงานคณบดี)
เสร็จสิ้น
3 โครงการนิติศาสตร์พลัส
กิจกรรมการจัดทำเอกสารทางกฎหมายเบื้องต้น
0127634346043 / 103700 24 ธ.ค. 62 ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อาจารย์วัฒนา  คณาวิทยา
(ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย)
เสร็จสิ้น
4 โครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต 0127634346031 / 103716 17 ธ.ค. 62 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค 8 และศาลปกครองนครศรีธรรมราช
อาจารย์ศุภัทรชญา  วีระกูล
(ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย)
เสร็จสิ้น
5 โครงการบรรยายพิเศษปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 8 0127634346032 / 103717 24 พ.ย. 62 ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา  แซ่เตี่ยว
(ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย)
เสร็จสิ้น
6 โครงการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี 0127634342003 / 103696 29 ต.ค. 62
29 พ.ย. 62
ห้องพุดตาน คณะนิติศาสตร์
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวิไล  อุ้ยดำรงธรรม
(ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย)
เสร็จสิ้น
7 โครงการศึกษาดูงานองค์กรวิชาชีพ 0127634634034 / 102130 11-13 ธ.ค. 62 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์, ศาลปกครอง และสภาทนายความ กรุงเทพมหานคร อาจารย์ชวัญทยา  บุญเชิด
(ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า)
เสร็จสิ้น
8 โครงการการเขียนบทความวิชาการแบบกลยุทธ์เชิงรุก 0625634122002 / 600539 11-12 ธ.ค. 62 เชี่ยวหลาน แคมป์ แอนด์ รีสอร์ท
อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูภณัช  รัตนชัย
(ฝ่ายวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น)
เสร็จสิ้น
9 โครงการศึกษาดูงานสำหรับอาจารย์ผู้สอนนิติศาสตรมหาบัณฑิต 0128634461008 / 103721 18 ธ.ค. 62 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร  ไชยพงษ์
(ฝ่ายหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต)
เสร็จสิ้น
10 โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนท้องถิ่น เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายของชุมชน 0425634108013 / 400913 27 พ.ย. 62 หมู่บ้านบ้านใหม่จัตวา ม.10 ต.ขุนทะเล
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
อาจารย์ฉัตตมาศ  วิเศษสินธุ์
(ฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย)
เสร็จสิ้น
11 โครงการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์
กิจกรรมเตรียมความพร้อมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์
0128632001007 / 103688 ยังไม่ระบุ ยังไม่ระบุ (ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา) ย้ายไปดำเนินการไตรมาส 2