ปฏิทินการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คณะนิติศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 1)
ที่ โครงการ/กิจกรรม รหัสโครงการ / กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินโครงการ
สถานที่ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ครั้งที่ 1 0127634346045 / 103704 26-27 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร อาจารย์วราภรณ์ ปิ่นแก้ว
(ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร)
กำลังดำเนินงาน
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 0128634461011 / 103709 11-15 พ.ย. 62 มหาวิทยาลัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวเพ็ญวดี  ภักดีคำ
(สำนักงานคณบดี)
กำลังดำเนินงาน
3 โครงการนิติศาสตร์พลัส : การจัดทำเอกสารทางกฎหมายเบื้องต้น 0127634346043 / 103700    
(ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย)
ยังไม่ดำเนินงาน
4 โครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต 0127634346031 / 103716     (ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย) ยังไม่ดำเนินงาน
5 โครงการบรรยายพิเศษปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 8 0127634346032 / 103717     (ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย) ยังไม่ดำเนินงาน
6 โครงการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี  0127634342003 / 103696     (ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย) ยังไม่ดำเนินงาน
7 โครงการศึกษาดูงานองค์กรวิชาชีพ 0127634634034 / 102130    
(ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า)
ยังไม่ดำเนินงาน
8 โครงการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ : เตรียมความพร้อมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 0128632001007 / 103688    
(ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา)

ยังไม่ดำเนินงาน
9 โครงการการเขียนบทความวิชาการแบบกลยุทธ์เชิงรุก 0625634122002 / 600539    
(ฝ่ายวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น)
ยังไม่ดำเนินงาน
10 โครงการศึกษาดูงานสำหรับอาจารย์ผู้สอนนิติศาสตรมหาบัณฑิต 0128634461008 / 103721    
(ฝ่ายหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต)
ยังไม่ดำเนินงาน
11 โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนท้องถิ่น เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายของชุมชน 0425634108013 / 400913     (ฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย) ยังไม่ดำเนินงาน