คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มีหน้าที่ วางระบบและออกแบบให้งานบริหารงานคณะนิติศาสตร์ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา ให้ความรู้งานประกันคุณภาพแก่บุคคลากร จัดทำรายงานเพื่อรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาทุกรูปแบบ และดำเนินงานอื่นตามที่คณบดีมอบหมาย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวิไล  อุ้ยดำรงธรรม ประธานกรรมการ
2.ผู้ช่วยศาสตรคาจารย์นิรมล  ยินดี กรรมการ
3.อาจารย์ฐาณิตา  อินทร์ดำ กรรมการและเลขานุการ
4.นางสาวพนอมพรรณ  ทัดทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ